Direct naar de content

Vervolgstappen in 2023

Nu het plan is vastgesteld door de gemeenteraad kunnen we verder met de uitwerking. Een volgende stap is het opstarten van de bestemmingsplanprocedure en het uitwerken van het inrichtingsplan.

Overeenkomst gemeente en 3B Wonen
3B Wonen is eigenaar van de Hergerborch. Om invulling te geven aan de grote vraag naar woningen in Lansingerland, wil 3B Wonen op deze locatie 80 sociale huurwoningen bouwen. Ook komende periode vinden er verschillende gesprekken plaats tussen de gemeente en 3B Wonen. Als er overeenstemming is over de plannen, leggen we de afspraken vast in een anterieure overeenkomst. In een anterieure overeenkomst worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan en de kosten die gemaakt moeten worden om het bouwproject in te passen in de bestaande situatie. We verwachten deze overeenkomst in het eerste kwartaal van 2023 te tekenen.

Inrichtingsplan buitenruimte
Als de anterieure overeenkomst getekend is, kan de gemeente aan de slag met het inrichtingsplan voor de buitenruimte. Waar het masterplan allereerst een impressie gaf van de te realiseren structuur, wordt het in het inrichtingsplan heel concreet. Het inrichtingsplan laat bijvoorbeeld zien wat voor bomen en struiken er aangeplant worden en waar. En hoe de parkeerplaatsen er precies uit komen te zien. De aanbesteding hiervoor wordt in 2022 voorbereid en in 2023 gepubliceerd.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat erop gebouwd mag worden. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd. We verwachten dat dit document in het voorjaar van 2023 openbaar wordt gemaakt. Iedereen kan dan hierop reageren. Daarna wordt het plan vastgesteld (al dan niet gewijzigd). Wanneer het bestemmingsplan ter inzage ligt, informeren we u hierover via deze nieuwsbrief. In deze periode organiseren we ook een informatieavond. Hierover ontvangen omwonenden een uitnodiging per brief. De procedure voor een bestemmingsplan duurt ongeveer een jaar.

Volumestudie 3B Wonen
3B Wonen werkt de plannen voor de 80 sociale huurwoningen uit tot een massastudie. In een massastudie bepalen de gemeente en 3B Wonen waar volume wordt geplaatst op de kavel. Het volume van het gebouw wordt bepaald door het aantal en de grootte van de nieuwe woningen. Hierbij is een nauwe samenwerking tussen de stedenbouwkundige van de gemeente en de architect van 3B Wonen. Na overeenstemming tussen partijen vormt de massastudie de basis voor de anterieure overeenkomst en de uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

Doorkijk naar 2024 en 2025
Als de voorbereidingen volgens planning verlopen, kunnen we in 2024/2025 starten met het woonrijp maken en inrichten van het openbaar gebied. Om het centrum niet te veel te ontregelen starten we niet met de werkzaamheden in Oost voordat de werkzaamheden in Berkel Centrum West afgerond zijn.