Direct naar de content

Vervolgstappen in 2022

Nu het plan is vastgesteld door de gemeenteraad kunnen we verder met de uitwerking. Een volgende stap is het opstarten van de bestemmingsplanprocedure en het uitwerken van het inrichtingsplan.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat erop gebouwd mag worden. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Wanneer dit aan de orde is, zullen we u hierover via deze nieuwsbrief informeren. Daarna wordt het plan vastgesteld (al dan niet gewijzigd). Naar verwachting ronden we deze procedure in 2022 af.

Inrichtingsplan buitenruimte
Ook gaan we aan de slag met het inrichtingsplan voor de buitenruimte. Waar het masterplan allereerst een impressie gaf van de te realiseren structuur, wordt het in het inrichtingsplan heel concreet. Wat voor bomen en struiken worden er aangeplant? En waar? Hoe komen de parkeerplaatsen er precies uit te zien? En waar kunt u straks uw fiets parkeren? Al dat soort zaken worden vastgelegd in het inrichtingsplan.

Nota van uitgangspunten
In 2022 wordt ook de nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van het huidige Hergerborch gebouw vastgesteld.

Doorkijk naar 2023 en 2024
Als de formele processen doorlopen zijn zullen we starten met de aanbesteding en vervolgens de realisatie van de buitenruimte. Om het centrum niet te veel te ontregelen hebben we toegezegd niet te starten met de werkzaamheden in Oost als Berkel Centrum West nog niet afgerond is.