Direct naar de content

Jaarstukken 2018

De raad ontvangt jaarlijks ter bespreking en vaststelling de jaarstukken van het college van B&W. Het college legt hiermee aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur.